Οργανωτικό μοντέλο

Α. Τρόπος λειτουργίας

 1. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τοπικού δημοτικού σχήματος, το οποίο θα συμμετέχει στα κινήματα, στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της πόλης μας και ταυτόχρονα θα παρεμβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και το Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο να μεταφέρει και σε αυτό το επίπεδο τα αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, των φτωχών, των κοινωνικών κινημάτων.

 2. Το νέο σχήμα θα είναι μια συλλογικότητα μελών, με αυτοτελή ζωή και διαδικασίες, βασισμένο στις αρχές της δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.

 3. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναγνωρίζει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των συλλογικοτητών του κινήματος και των οργανώσεων της ριζοσπαστικής αριστεράς που μετέχουν σε αυτό και θα σέβεται το δικαίωμά τους στη διαφωνία και στη διακριτή έκφραση, μέσα κι έξω από το σχήμα.

 4. Μέλος του σχήματος μπορεί να είναι (α) όποιος/α είναι Δημότης Θεσσαλονίκης, καθώς και όποιος/α κατοικεί μόνιμα ή/και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει ή να μπορεί να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα του στο Δήμο, (β) δεν εναντιώνεται στις συλλογικές αρχές και θέσεις, (γ) συμμετέχει στις δράσεις και τις συνελεύσεις του σχήματος και (δ) πληρώνει τη συμφωνημένη συνδρομή. Τα νέα μέλη εγκρίνονται από τη συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του συντονιστικού.

 5. Πυρήνας λειτουργίας του σχήματος θα είναι η συνέλευση των μελών του, η οποία θα συνέρχεται αρκετά τακτικά ώστε να παίρνει αυτή τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα συνέρχεται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, καθώς και όποτε το προτείνει το συντονιστικό ή το 1/3 των μελών.

 6. Η συνέλευση θα στηρίζεται στα μέλη και θα επιδιώκει τη συναίνεση ή -όταν αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί- τις ευρείες πλειοψηφίες (στη βάση του ‘ένα μέλος – μία ψήφος’), με σεβασμό πάντα στη μειοψηφία και στο δικαίωμα της έκφρασής της.

 7. Από τη συνέλευση εκλέγεται συντονιστικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης, θα είναι υπόλογο σ’ αυτήν και ανακλητό ανά πάσα στιγμή. Η σύνθεσή του θα γίνεται προσπάθεια να ανανεώνεται τακτικά. Οι συνεδριάσεις του θα είναι ανοικτές. Στη σύνθεση του συντονιστικού θα εκπροσωπούνται ισορροπημένα οι συλλογικότητες/οργανώσεις που συμμετέχουν/στηρίζουν το σχήμα και ανένταχτοι αγωνιστές/στριες. Στο συντονιστικό θα συμμετέχουν επίσης υποχρεωτικά τα μέλη της ομάδας συλλογικής εκπροσώπησης με σκοπό να ελέγχεται και να οργανώνεται η δράση τους. Αν κάποια από τις οργανώσεις/συλλογικότητες, που συμμετέχουν στο σχήμα, έχει μέλος στην ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης, τότε στο συντονιστικό θα εκπροσωπείται από το μέλος αυτό.

 8. Θα λειτουργούν 3 ομάδες εργασίες (Οργανωτικών, Προγράμματος και Καμπάνιας) με μέλη και αρμοδιότητες που θα ορίζονται από τη συνέλευση. Όλα τα μέλη του συντονιστικού θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε μία από τις τρεις ομάδες. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν με βάση το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο που αποφασίζεται στη συνέλευση, φέρνουν εισηγήσεις και προτάσεις στη συνέλευση και το συντονιστικό και συντονίζονται από αυτό.

 9. Με ευθύνη του Συντονιστικού και των τριών ομάδων εργασίας θα συγκροτηθούν, κατά το δυνατό, θεματικές ομάδες ανά άξονα δράσης, και μία τοπική ομάδα ανά Δημοτική Κοινότητα.

Β. Συμμετοχή στις εκλογές – ψηφοδέλτιο

 1. Η παρέμβασή μας στις ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές θα γίνει μέσα από ένα ψηφοδέλτιο που θα αποτυπώνει την πολιτική και κοινωνική φυσιογνωμία του σχήματος. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα αποφασιστεί από κοινού, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του σχήματος, με βάση τα παρακάτω κοινά συμφωνημένα κριτήρια, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και χωρίς τη δυνατότητα βέτο.

 2. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ψηφοδέλτιο θέλουμε να εκπροσωπούνται κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι/ες, με έμφαση στους άνεργους και τους επισφαλώς εργαζόμενους, οι νέοι κι οι νέες, οι γυναίκες. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή και την έκφραση άλλων αποκλεισμένων ομάδων, όπως οι μετανάστες/τριες, οι πρόσφυγες, οι μειονότητες, αλλά και πληττόμενων στρωμάτων, όπως οι συνταξιούχοι, οι μικροί επαγγελματίες κα.

 3. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου θα αποφασιστεί επίσης με κριτήρια τη σχέση με κοινωνικούς χώρους και κινήματα, την ενεργή συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες, την παρουσία στις γειτονιές, την αποτελεσματικότητα, τη διεισδυτικότητα και τη μαζική απεύθυνση, την πολιτική συνέπεια, την εκπροσώπηση όλων των επιμέρους συλλογικοτήτων που στηρίζουν το εγχείρημα, την ανανέωση των εκπροσωπήσεων και φυσικά τη διαθεσιμότητα του καθένα και της καθεμίας για ενεργή συμμετοχή στα δημοτικά δρώμενα, μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Συλλογική Εκπροσώπηση

 1. Για να υποδείξει το συλλογικό και πολυσυλλεκτικό του χαρακτήρα, το σχήμα θα συμμετέχει στις ερχόμενες εκλογές χωρίς επικεφαλής ή υποψήφιο/α δήμαρχο. Θα εκπροσωπείται από μια ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης 5 ανθρώπων, η οποία θα αποφασιστεί συλλογικά με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

 2. Ο/Η επικεφαλής του συνδυασμού που θα δηλωθεί σύμφωνα με το νόμο θα είναι είτε ένα από τα μέλη της ομάδας συλλογικής εκπροσώπησης είτε κάποιο άλλο μέλος του σχήματος που θα συγκεντρώνει την κοινή αποδοχή. Η επιλογή του/της επικεφαλής θα γίνει από τη συνέλευση, μετά από συναινετική πρόταση του συντονιστικού, χωρίς αυτός/ή να αποκτά κάποιο ενισχυμένο ρόλο στην εκπροσώπηση του σχήματος.

 3. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν δεσμεύονται και στηρίζονται από τις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις του σχήματος.

 4. Για την καλύτερη σχέση μεταξύ εκλεγμένων και συλλογικότητας, όλοι οι εκλεγμένοι/ες θα εναλλάσσονται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας τους.